DOWNLOAD DÉI NEI TEAM-APP!

DOWNLOAD DÉI NEI TEAM-APP!

Andeems der déi nei Team-App download, sidd der permanent au courant wat et Neits beim HB Museldall gëtt! 

Sief et Eventer, Matcher, Fotoen oder soss Neiegkeeten! 

Mir wënschen en herrlechen an erhusame Summer,  
Ären HB MUSELDALL