MERCI dem Institut de beauté Monika Thiel fir d'Sponseren vum Spillball

11th May 2024

club logo

Handball Museldall

E grousseMERCIunden Institutde beauté Monika Thiel vun Biwer fir degesponserte Spillballvum Match vun eisen U13 Mixtes géint den HC Standard.

image