Leschte Match vun eisen Hären fir dës Saison

18th May 2024

club logo

Handball Museldall

image

Haut ass de leschten Match vun eisen Hären fir dës Saison! 

E grousse Merci fir d'Ënnerstëtzung vun eise Supporter! Kommt och den Owend nach emol alles ginn:

De Match gëtt ëm 18h zu Bieles ugepaff.