E grousse Merci un eise laangjärege Sponser, de Restaurant Massimo vu Waasserbëlleg, fir d'Ënnerstëtzung

16th June 2024

club logo

Handball Museldall

image

E grousse Merci un de Restaurant Massimo, deen eis scho säit villen Joren ënnerstëtzt. 

De Massimo ass ab lo op enger neier Adress ze fannen:

17, Esplanade de la Moselle / Waasserbëlleg. 

Mir wënschen e gudden Appetit:)